...

                        

Anatomia omului [66]
Anatomia topografica [30]
Anestezie/Reanimare [17]
Alergologie [10]
Biochimia [38]
Biochimie Clinica [8]
Biofizica [12]
Biologie moleculara [28]
Biostatistica [7]
Boli Infectioase [12]
Boli infectioase la copii [27]
Boli profesionale [1]
Cardiologie [54]
Chimie bioorganică [4]
Chirurgie [65]
Chirurgia OMF [4]
Chirurgia pediatrica [15]
Cultura comunicarii [0]
Kinetoterapie [10]
Dermatologie [32]
Ecologie [2]
Endocrinologie [15]
Epidemiologie [9]
Examen de Stat USMF [18]
Farmacologie [30]
Filosofie si bioetica [17]
Fiziologia umana [42]
Fiziopatologie [37]
Ftiziopneumologie [11]
Gastroenterologie [34]
Genetica umana [39]
Geriatrie [2]
Ginecologie [22]
Igiena generala [29]
Imunologie [9]
Hematologie [31]
Hepatologie [5]
Histologie [17]
Medicina interna- Terapie [61]
Medicina de Familie [22]
Medicina de Laborator [1]
Medicina Militara [3]
Medicina legala [6]
Medicina sociala [2]
Microbiologie [14]
Morfopatologie [40]
Nefrologie [28]
Neurologie [25]
Neonatologie [16]
Nursing [7]
Obstetrica [28]
Oftalmologie [11]
ORL [10]
Oncologie [9]
Parazitologie [6]
Pediatrie si Puericultura [156]
Pneumologie [37]
Psihiatrie [56]
Psihologie [24]
Radiologie si Imagistica [38]
Reumatologie [33]
Sexologie [1]
Stomatologie [33]
Traumatologia si ortopedia [24]
Urgențe medicale [32]
Urologie [24]
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...


Ar putea sa te intereseze:


Psihologie

Psihologie clinică si medicală în practica psihologului. FLORIN TUDOSE FUNDAMENTE ÎN PSIHOLOGIA MEDICALĂ, Editia a III-a


·

   Medtorrents este comunitate libera, de acea Download-ul este gratuit.

   Puteti expedia materialele Dvs pe mail: admin@medtorrents.com

 

Psihologia medicală este un domeniu de interferenŃă a două mari practici
care privesc individul uman în stările lui fundamentale de sănătate si boală.
EvoluŃia extraordinar de rapidă a medicinei ultimilor 50 de ani nu a fost dublată,
din păcate, de o dezvoltare la fel de importantă a psihologiei medicale si acest
lucru a însemnat o pierdere în calitate a actului medical si nu rareori o
îndepărtare sau o nepotrivită plasare a psihologului în echipa terapeutică.
Momentul actual este cel al unei recuperări a unei dimensiuni fundamentale
a practicii medicale, si anume, dimensiunea psihologică, dimensiune fără de care
relaŃia medic-pacient ar fi mereu incompletă, iar comunicarea ar fi distorsionată
sau insuficientă.
Paradoxul medicinii moderne este acela că pe măsură ce medicul se
consideră mai obiectiv, mai despovărat de subiectivitatea aprecierilor sale si ale
pacientului, cu atât ea devine o stiinŃă, dar mai ales o practică, care îsi pierde
conŃinuturile umane, iese din propriul domeniu de acŃiune pentru a deveni o
practică sterilă pe care individul în suferinŃă o va respinge.
Printre nevoile fundamentale ale pacientului nu se află nici cea de savanŃi si
cu atât mai puŃin cea de roboŃi. Cel în suferinŃă are nevoie de remedii, atunci când
ele există, si întotdeauna de alinare, empatie si simpatie. Prima nevoie a oricărui
suflet omenesc este aceea de a împărtăsi cu cineva bucuria, dar mai ales suferinŃa
si teama. Iar dacă medicul nu este acest interlocutor, dacă nici un membru al
echipei terapeutice nu are deprinsă arta si stiinŃa de a asculta pacientul, acesta va
căuta cu siguranŃă alŃi parteneri, iar rezultatul este că viaŃa si sănătatea îi vor fi
puse în pericol de nepriceperea acestora, care se va împleti de minune cu
indiferenŃa primilor.
Psihologia medicală este partea cea mai subtilă a artei terapeutice, este cea
care va da prilej de imagine si analiză, dar si de autodezvoltare oricărui specialist.
Psihologia oferă medicului si psihologului un adevărat tablou axiologic cu
ajutorul căruia să-si poată evalua demersul terapeutic. Ea oferă si explicaŃiile,
adeseori ignorate, ale unor atitudini si comportamente patogene, ba chiar si
complexul multifactorial care generează nu o dată sindroame si boli, care
limitează fiinŃa umană în libertatea de miscare, de acŃiune si de a se bucura.
Tot psihologia medicală este aceea care arată de ce medicina îsi păstrează
limitele ei empirice, în sensul cel mai bun al cuvântului, fiind obligată să abordeze
caz cu caz sau, altfel spus, personalitate cu personalitate, pe cei aflaŃi în suferinŃă.
Nici un pacient nu este un reper statistic decât în momentul în care nu mai este în
faŃa medicului sau a echipei terapeutice, fie pentru că a reusit să depăsească
boala, fie pentru că a fost depăsit de aceasta.
Practică multimilenară, medicina renaste în mileniul al treilea ca o veritabilă
pasăre Phoenix, înnoindu-se mereu prin dimensiunea ei cea mai stabilă,
dimensiunea psihologică. Iată de ce o carte de psihologie medicală nouă este mereu
diferită si iată de ce rămâne un instrument de lucru de neînlocuit si de nelipsit din
activitatea oricărui psiholog si medic si mai ales a studentului în aceste domenii.

CUPRINS
I. OBIECTUL SI RELAłIILE PSIHOLOGIEIMEDICALE …………………….. 13
I.1. PSIHOLOGIA MEDICALĂ, PSIHOLOGIA SĂNĂTĂłII ………………………... 13
I.2. PSIHOLOGIA MEDICALĂ: DEFINIłIE, OBIECT, CONłINUT, INTERRELAłII …. 14
I.3. PSIHOLOGIE MEDICALĂ, PSIHOLOGIA MEDICINEI, PSIHOLOGIE CLINICĂ –
O FALSĂ DILEMĂ ………………………………………………………… 16
I.4. RAPORTUL PSIHOLOGIE MEDICALĂ SI CLINICĂ – PSIHOLOGIE ……………. 18
I.5. RELAłII CU DOMENIUL STIINłELOR MEDICALE SI BIOLOGICE ……………. 18
I.6. RELAłIA CU PSIHOPATOLOGIA ………………………………………….... 19
I.7. RELAłIA CU PSIHOSOMATICA ……………………………………………. 20
I.8. PROLEGOMENE ÎN APARIłIA PSIHOLOGIEI MEDICALE ……………………. 22
I.9. PSIHOLOGIA MEDICALĂ ÎN ROMÂNIA …………………………………….. 30
II. NORMAL SI PATOLOGIC ÎN BIOLOGIE, MEDICINĂ SI VIAłA PSIHICĂ 31
II.1. ACCEPłIUNILE TERMENULUI DE NORMALITATE SI DEZVOLTARE
A CONCEPTULUI ………………………………………………………… 31
II.2. NORMALITATE SI SĂNĂTATE ……………………………………………. 33
II.3. NORMALITATEA CA VALOARE MEDIE ………………………………….... 34
II.4. NORMALITATEA CA UTOPIE ……………………………………………... 35
ConcepŃii psihanalitice despre normalitate …………………………… 37
15 valori fundamentale ale societăŃii americane contemporane ……… 38
II.5. NORMALITATEA CA PROCES …………………………………………….. 39
II.6. NORMALITATE SI COMUNICARE …………………………………………. 39
II.7. NORMALITATE SI ADAPTARE ……………………………………………. 40
III. SĂNĂTATE SI BOALĂ, ADAPTARE SI STRES …………………………... 43
III.1. CONCEPTELE DE SĂNĂTATE SI SĂNĂTATE MINTALĂ ……………………. 43
III.2. ANORMALITATE SI BOALĂ …………………………………………….... 46
III.3. COMPORTAMENTELE ANORMALE ………………………………………. 48
III.4. CONCEPTUL DE BOALĂ PSIHICĂ ……………………………………….... 51
III.5. DIMENSIUNI EXISTENłIALE ALE BOLII PSIHICE …………………………. 53
III.6. DESPRE CONCEPTUL DE ADAPTARE …………………………………….. 53
III.7. STAREA DE SĂNĂTATE SI ADAPTAREA ………………………………….. 58
III.8. CONCEPTUL DE STRES ………………………………………………….. 59
III.9. COMPORTAMENTE ADAPTATIVE ………………………………………... 66
IV. TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE ÎN DETERMINAREA BOLILOR ……... 68
IV.1. CONCEPTUL DE PERSONALITATE ……………………………………….. 68
Teorii neobehavioriste …………………………………………………. 69
Teorii psihodinamice …………………………………………………... 69
Teorii sociale …………………………………………………………... 70
IV.2. PERSONALITATEA SI CICLURILE VIEłII …………………………………. 73
ETAPELE CICLULUI VIEłII ………………………………………………….. 77
Perioada copilăriei ……………………………………………………... 78
ETAPA I: Încredere bazală/Neîncredere bazală (de la nastere la un an) ….. 78
ETAPA a II-a: Autonomie/ Rusine si îndoială (1 – 3 ani) …………….. 79
ETAPA a III-a: IniŃiativă/VinovăŃie (3 la 5 ani) ………………………. 80
ETAPA a-IV-a: Hărnicie, perseverenŃă/Inferioritate (6 la 11 ani) ………… 81
ETAPA a-V-a: Identitate/ Confuzie de rol (de la 11 la 20 de ani) …………... 83
Perioada adultă ………………………………………………………… 84
ETAPA a-VI-a: Intimitate/ Izolare (20 – 40 de ani) …………………… 84
ETAPA a-VII-a: (Pro) CreaŃie/Stagnare (40 – 65 de ani) ……………... 84
Perioada bătrâneŃii ……………………………………………………... 85
ETAPA a-VIII-a: Integritate/ Disperare si izolare (peste 65 de ani) …... 85
IV.3. TEREN PREMORBID SI VÂRSTA …………………………………………. 87
IV.4. „SENSUL PERSONAL AL VIEłII” …………………………………………... 87
IV.5. CONSTIINłA IDENTITĂłII PERSONALE ………………………………….. 88
IV.6. BOALA SI PERSONALITATEA ……………………………………………. 89
IV.7.MODALITĂłI DE ABORDARE A PACIENTULUI CU TULBURARE
DE PERSONALITATE INTERNAT …………………………………………….. 92
IV.8.MANAGEMENTUL MEDICAL AL PACIENłILOR CU TULBURĂRI
DE PERSONALITATE ……………………………………………………. 92
IV.9. PERSONALITATE SI ADAPTARE …………………………………………. 94
Scala de evaluare globală a funcŃionării (GAF – Global Assessment
of Functioning ………………………………………………………….. 95
V. VULNERABILITATE, EVENIMENT DE VIAłĂ, CONFLICT SI CRIZĂ ……... 97
V.1. EVENIMENTUL DE VIAłĂ – O ABORDARE CONTEMPORANĂ ……………... 97
V.2. NATURA EVENIMENTULUI ………………………………………………. 97
V.3. IMPORTANłA EVENIMENTELOR …………………………………………. 98
V.4. CONTEXTUL EVENIMENTULUI …………………………………………... 101
V.5. TRACASĂRILE SI MOMENTELE BUNE COTIDIENE ……………………….... 102
V.6. CONSTRÂNGERILE ROLULUI SI NATURA LOR ……………………………. 103
V.7. ABORDAREA SOCIOCLINICĂ (BROWN SI HARRIS) …………………….… 104
Scala EvenimenŃială după Holmes si Rahe (Social Readjustement Scale, 1967) 105
V.8. IMPORTANłA INTERACłIUNILOR ………………………………………... 108
V.9. PRINCIPIUL SUMĂRII …………………………………………………….. 108
V.10. VULNERABILITATE SI AGENłI DECLANSATORI ……………………….... 109
V.11. SUPORT SOCIAL ………………………………………………………... 111
V.12. SCALA VULNERABILITĂłII PSIHOLOGICE (SVP) ………………………. 111
V.13. CLASA SOCIALĂ ………………………………………………………... 112
V.14. SEXUL ………………………………………………………………….. 112
V.15. LISTA EVENIMENłIALĂ DUPĂ PAYKEL ……………………………….... 113
V.16. CHESTIONARUL EVE ………………………………………………….. 115
VI. MECANISMELE DE APĂRARE ……………………………………………. 118
VI.1. DEFINIłIA SI ROLUL MECANISMELOR DE APĂRARE …………………….. 118
Cele 10 mecanisme de apărare clasice ………………………………… 121
VI.2. O ABORDARE COGNITIVĂ A MECANISMELOR DE APĂRARE ……………... 121
Locul mecanismelor cognitive de apărare în tipologia mecanismelor de coping 122
VI.3.MECANISME DE APĂRARE, PERSONALITATE SI BOALĂ …………………. 124
Niveluri de apărare a Eului în situaŃia de a fi bolnav ………………… 124
VI.4. GLOSAR DE MECANISME SPECIFICE DE APĂRARE ………………………. 125
VI.5. INTERACłIUNE SOCIALĂ SI MECANISME DE APĂRARE ………………….. 127
VI.6. RESURSELE SOCIALE ………………………………………………….... 129
VI.7. PERSONALITATEA MEDICULUI SI DIAGNOSTICUL ………………………. 130
VII. ASPECTE ALE COMUNICĂRII CU PACIENTUL ………………………... 132
VII.1. CARACTERISTICILE COMUNICĂRII MEDICALE …………………………. 132
VII.2. FEREASTRA DE COMUNICARE DONA …………………………………... 133
VII.3. FACTORI PERTURBATORI AI COMUNICĂRII …………………………….. 135
VII.4. STABILIREA RELAłIEI DE COMUNICARE ……………………………….. 136
VII.5. RELAłIA MEDIC – PACIENT SI MODELUL BIOPSIHOSOCIAL …………….. 137
VII.6. COMPORTAMENTUL FAłĂ DE BOALĂ ………………………………….. 137
VII.7. CALITĂłI TERAPEUTICE ESENłIALE ………………………………….... 138
Respectul ……………………………………………………………….. 139
Autencitatea ……………………………………………………………. 139
Empatia ………………………………………………………………… 140
VII.8. CUVINTE CARE IDENTIFICĂ SINTOME SI SENTIMENTE …………………. 141
VII.9. COMUNICAREA NONVERBALĂ MEDIC-PACIENT ……………………….. 142
VII.10.MODELE ALE RELAłIEI MEDIC-PACIENT ……………………………... 144
VII.11. ASPECTE ALE DINAMICII RELAłIEI MEDIC-PACIENT ………………….. 146
VII.12. TRANSFER SI CONTRATRANSFER ÎN RELAłIA MEDICALĂ …………….. 147
VII.13.MEDICII CA PACIENłI ……………………………………………….... 148
VII.14.MEDICUL SI PATOLOGIA PSIHOLOGICĂ PROFESIONALA
(SINDROMUL DE BURNOUT) …………………………………………... 149
VII.15. CÂTEVA IPOSTAZE SPECIALE ALE RELAłIEI MEDIC-PACIENT ………… 150
VII.16. COMUNICARE SI CONFIDENłIALITATE ……………………………….. 153
VII.17. O SITUAłIE CU TOTUL SPECIALĂ – COMUNICAREA CU ADOLESCENłII 154
VII.18. CUM SĂ COMUNICI ÎN MEDICINĂ VESTILE RELE …………………….... 157
VII.19. PROBLEME DE COMUNICARE LA BOLNAVII CU TULBURĂRI COGNITIVE 159
VII.20. O ÎNCERCARE DE EVALUARE A CAPACITĂłII DE COMUNICARE ……... 160
VIII. MEDICINĂ PSIHOLOGICĂ SI PSIHOSOMATICĂ ……………………… 163
VIII.1. DEFINIłII SI CADRU CONCEPTUAL …………………………………….. 163
VIII.2. SOMATIZAREA ÎNTRE PSIHANALIZĂ SI NEUROBIOLOGIE …………….... 164
VIII.3. SOMATIZARE SI MEDICINĂ PSIHOSOMATICĂ ………………………….. 164
VIII.4. GRUPA TULBURĂRI SOMATOFORME ÎN DSM-IV SI ICD 10 …………. 165
VIII.5. TULBURĂRI SOMATOFORME SI NORMATIVITATE ……………………... 166
VIII.6. AFECTIVITATEA NEGATIVĂ SI SOMATIZAREA ……………………….... 167
VIII.7. SOMATIZARE SI CONSTIINłĂ ………………………………………….. 167
VIII.8. SOMATIZAREA – UN COMPORTAMENT ÎN FAłA BOLII ……………….... 168
VIII.9. GENETICĂ SI SOMATIZARE ……………………………………………. 169
VIII.10. SOMATIZARE SI PERSONALITATE ……………………………………. 169
VIII.11. POSIBILE MODELE ALE SOMATIZĂRII ………………………………... 170
Somatizarea ca mecanism de apărare psihologic ……………………... 170
Somatizarea ca amplificare nespecifică a suferinŃei …………………... 171
Somatizarea ca tendinŃă de a apela la îngrijiri medicale ……………… 172
Somatizarea ca o consecinŃă a suprautilizării asistenŃei medicale ……. 173
VIII.12. ETIOLOGIE SI ONTOLOGIE ÎN SOMATIZARE ………………………….. 174

Vizualizat: 20     Download: 4

Comentarii:


avatar


Materiale noi pe site:Cele mai citite materiale:  
Design by Dr. wikko © 2018